Partneriaeth Bro’r Sgydau

Cymryd camau i sicrhau bod Bro’r Sgydau yn lle diogel a phleserus i fyw, gweithio ac ymweld ag ef.

Helen Roderick

Rheolwr Rhanddeiliaid Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Rydyn ni’n grŵp o bobl leol a swyddogion cyflogedig ac yn dod at ein gilydd i weithredu ar faterion allweddol sy’n wynebu Bro’r Sgydau.

Mae ein haelodaeth o reidrwydd yn eang: mae gennym gynrychiolwyr o’r Awdurdodau Unedol perthnasol, grwpiau cymunedol, a rheolwyr tir fel yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyfoeth Naturiol Cymru. Rydyn ni’n gweithio i reoli’r ardal fel cyrchfan i ymwelwyr sy’n dod â budd i’r amgylchedd a’r gymuned.

Cawsom ein ffurfio beth amser yn ôl a bryd hynny roedd ein ffocws yn un strategol a oedd yn anelu at ddod ag asiantaethau allweddol ynghyd i gyfuno syniadau ar ffyrdd o gyd-reoli’r ardal i’r dyfodol. Fodd bynnag, yn sgil y pandemig, cynyddodd nifer yr ymwelwyr â Bro’r Sgydau ymhell y tu hwnt i gapasiti’r seilwaith presennol. Am hynny, bu raid inni ffocysu’n fawr iawn ar liniaru’r effeithiau a ddaw yn sgil lefelau ymwelwyr o’r fath. Mae’r dull hwn sy’n canolbwyntio ar weithredu, wedi bod yn llwyddiannus wrth wneud newidiadau allweddol – ond mae mwy i’w wneud o hyd.

Mae Bro’r Sgydau yn un o’r cyrchfannau mwyaf poblogaidd ymwelwyr yn yr holl Barc Cenedlaethol. Mae hyn yn dyst ansawdd ei dirwedd ysblennydd mae’r rhaeadrau mawreddog sy’n plymio’n ddramatig trwy’r dyffrynnoedd coediog serth a’r doreth fywyd gwyllt, yn creu profiad syfrdanol
Helen Roderick
Rheolwr Rhanddeiliaid Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Heriau’r Dyfodol

Yn sgil poblogrwydd Bro’r Sgydau, mae’n her i’r ardal fedru darparu ar gyfer nifer yr ymwelwyr yn ddiogel. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Bro’r Sgydau wedi dod yn enghraifft o “or-dwristiaeth”; hynny yw, mae nifer yr ymwelwyr bellach yn achosi niwed i’r ardal ar raddfa ac i’r graddau y mae angen gweithredu ar frys.

Efallai mai Bro’r Sgydau yw ardal fwyaf bioamrywiol y Parc Cenedlaethol gyda’i ddyfnentydd a cheunentydd yn torri drwy’r goedwig law dymherus a’r Ardal Cadwraeth Arbennig. Mae’r rhanddeiliaid wedi datblygu dealltwriaeth o sensitifrwydd Bro’r Sgydau, ac wedi creu cynllun rheoli, codau ymddygiad a Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Bro’r Sgydau. Caiff pwysau o du’r ymwelwyr ei fonitro mewn perthynas â chapasiti’r llwybrau troed, sydd yn ei dro yn effeithio ar gapasiti’r ecoleg

Nifer Yr Ymwelwyr

Penbleth enfawr i’r bartneriaeth yw’r mater o fynediad i ymwelwyr. Rydyn ni eisiau ac yn croesawu ymwelwyr i’r ardal, ac rydyn ni’n gwybod bod yr ardal hon yn cael ei choleddu gan lawer o ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd, ond mae’r niferoedd sy’n dod i’r ardal wedi mynd y tu hwnt i’r pwynt lle mae’n ddiogel. Mae’r niferoedd hyn o ymwelwyr yn niweidiol i’r ecosystemau bregus sy’n rhan o amgylchedd Bro’r Sgydau, a hefyd yn niweidiol i’r rhai sy’n byw yn y cymunedau dan sylw wrth iddynt gael eu boddi gan geir yr ymwelwyr bob blwyddyn.

Trafnidiaeth Gynaliadwy

Ar hyn o bryd, yr unig ffordd wirioneddol ymarferol i ymwelwyr ddod i fwynhau Bro’r Sgydau yw mewn car preifat. Nid yn unig y mae hyn yn creu lefelau enfawr o bwysau parcio o fewn pentrefi gwledig bach, ond y mae hefyd yn cyfrannu’n sylweddol tuag at ein hallyriadau nwyon tŷ gwydr a llygredd aer. Mae niferoedd y ceir yn creu anhrefn ac yn amharu ar rinweddau arbennig y Parc. Mae’r allyriadau yn effeithio ar yr argyfwng natur a bioamrywiaeth.

Darparu Buddiant Cymunedol

Mae gan yr economi ymwelwyr y potensial i gyfrannu’n sylweddol at incwm yr ardal a’r cyffiniau, yn enwedig yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghwm Nedd Uchaf. Ar hyn o bryd, am ba reswm bynnag, mae gwariant ymwelwyr yn eithriadol o gyfyngedig ac nid yw’r ardaloedd yn cael llawer o fudd economaidd o lefelau’r ymwelwyr sy’n pasio drwodd bob blwyddyn

Gweledigaeth Y Dyfodol

Rydyn ni am greu dyfodol lle mae’r rhaeadrau yn gyrchfan gynaliadwy i ymwelwyr, yn cael eu rheoli mewn partneriaeth, ac yn cyfrannu at yr economi ymwelwyr lleol. Mae gwireddu’r weledigaeth hon yn dibynnu ar waith parhaus y bartneriaeth hon ymhell i’r dyfodol. Dim ond trwy gyfuno ein hadnoddau y gallwn ni sicrhau profiad diogel a phleserus i’r rhai sy’n ymweld â Bro’r Sgydau

Y Bannau

Mae’r Bannau yn cyd-fynd yn dda â gwerthoedd y Bartneriaeth. Credwn ein bod eisoes yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at nodau’r Cynllun, ac yn gobeithio y gallwn ni godi proffil y dasg o reoli ymwelwyr yn gynaliadwy fel rhywbeth sy’n gweithredu er budd natur, dŵr a hinsawdd yn ogystal â phobl a lle