Cenhadaeth

Hinsawdd

Nodau
Cyrraedd sero net o ran allyriadau nwyon tŷ gwydr ar draws Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog erbyn 2035.
Rydyn ni wedi gohirio pethau flwyddyn ar ôl blwyddyn, ac wedi codi targedau dweud “O wel, os gwnawn ni hyn hyn fewn yr ugain mlynedd nesaf ...” Mae’r argyfwng wedi cyrraedd ni allwn osgoi gweithredu mwyach.
Syr David Attenborough

Datgarboneiddio

Byddwn yn gweithredu hyd yr eithaf ar draws y parc cenedlaethol i gyflawni ein cyfran deg o nod cytundeb Paris, sef cyfyngu ar godiadau tymheredd byd-eang i 1.5 gradd erbyn 2028
Trafnidiaeth Gynaliadwy
Toriad o 39% mewn allyriadau sy’n deillio o deithio y tu mewn i’r Parc Cenedlaethol, trwy symud oddi wrth gerbydau petrol a disel preifat i drafnidiaeth gyhoeddus, cerbydau trydan, a cherdded a seiclo.
Bwyd A Diod Cynaliadwy
Torri allyriadau o 22% trwy fwyta llai o fwyd a diod carbon, a chynnal diet iach.
Ynni Cynaliadwy
Torri allyriadau o 51% trwy ei ddefnyddio’n effeithlon, a symud oddi wrth danwydd ffosil i wresogi a phweru cartrefi, gwasanaethau a busnesau.
Defnydd Tir Cynaliadwy
Toriad o 31% mewn allyriadau nad ydynt yn CO2 ac sy’n deillio o ddefnydd tir trwy adfer cynefinoedd, newid defnydd tir a gweithredu arferion ffermio cynaliadwy.

Atafaelu

Bydd camau’n digwydd ar draws y parc cenedlaethol i adfer gallu’r byd natur i ddal carbon o’r atmosffer, yn unol ag argymhellion chweched gyllideb garbon y pwyllgor newid hinsawdd ar amaethyddiaeth, defnydd tir a newid defnydd tir
Adfer Cynefinoedd
Bydd adfer cynefinoedd yn gyflymach, yn enwedig mawndiroedd, yn unol â’r Rhaglen Mawndiroedd Cenedlaethol, yn gwneud y mwyaf o storio carbon o fewn yr ecosystemau presennol.
Newid Defnydd Tir
Bydd mwy o goetiroedd, amaeth-goedwigaeth a gwrychoedd, gyda’r coed cywir yn y mannau cywir, yn creu dalfeydd carbon naturiol newydd.
Ffermio Cynaliadwy
Bydd newid planhigion ac arferion ffermio yn gwella gallu’r pridd i ddal carbon.

Addasu

Bydd pobl a natur yn fwy gwydn i'r effeithiau anochel a ddaw yn sgil hinsawdd ansefydlog, yn unol â ffyniant i bawb - y cynllun addasu i newid hinsawdd ar gyfer Cymru
Adfer Natur
Bydd ecosystemau a chynefinoedd bywyd gwyllt sydd wedi’u hadfer, eu hehangu a’u cysylltu, yn helpu byd natur i wrthsefyll yr heriau a ddaw yn sgil newid yn yr hinsawdd. Bydd lefelau dŵr daear gwarchodedig a llif digonol mewn afonydd hefyd yn hybu ecoleg iach ac yn gwella gwytnwch naturiol yn erbyn sychder. Bydd safleoedd sydd fwyaf mewn perygl o dân yn cael eu rheoli i leihau’r perygl hwnnw hefyd.
Isadeiledd Gwydn
Bydd y perygl o lifogydd yn cael ei leihau trwy adfer natur a thrwy amddiffyn adeiladau sy’n agored i niwed rhag llifogydd. Bydd effaith y codiadau tymheredd ar raddfa leol yn cael ei lliniaru wrth adfer natur, addasu’r adeiladau presennol, a newid ymddygiad. Bydd cynlluniau ar gyfer defnydd tir yn sicrhau bod datblygiadau newydd yn gallu gwrthsefyll effeithiau’r hinsawdd.

Hinsawdd

Mae sylfaen gwareiddiad yn ddibynnol ar hinsawdd sefydlog ac amrywiaeth gyfoethog o fywyd.

Mae’r Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd wedi datgan yn glir ein bod yn prysur symud oddi wrth hinsawdd sy’n ddiogel i’r ddynolryw ar y Ddaear, ac mai dyma’r degawd olaf y bydd modd inni weithredu i gadw ein planed yn drigiadwy.

Eisoes yn y Parc Cenedlaethol, rydym yn profi effeithiau hinsawdd ansefydlog – o wres eithafol, sychder a phrinder dŵr, i lawiad eithafol a llifogydd. Mae hyn yn effeithio ar lesiant a bywoliaeth pobl – o ffermio i wasanaethau cyhoeddus a busnesau – ac mae hefyd yn effeithio ar natur. Hyd yn oed os cymerwn y camau mwyaf posibl i leihau allyriadau nawr, mae’n anochel y bydd newid hinsawdd yn gwaethygu. Mae angen inni gymryd camau i addasu ar gyfer effeithiau na ellir mo’u hosgoi.

Er bod hwn yn argyfwng byd-eang, rydym yn gwybod y bydd yr hyn a wnawn yma yn gwneud gwahaniaeth. Mae gweithgareddau o fewn y Parc Cenedlaethol yn cyfrannu’n anghymesur at helyntion yr hinsawdd. Mae’r DU ymhlith yr 20 uchaf yn y byd o ran allyrru carbon fesul person, ac mae ôl troed carbon trigolion Bannau Brycheiniog 20% yn uwch na thrigolion cyfartalog y DU.

Mae llawer o newidiadau y gallwn eu gwneud gyda’n gilydd i leihau ein heffaith ar yr hinsawdd ac wrth wneud hynny, gallwn gynnal ansawdd bywyd uchel ac adfer yr amgylchedd naturiol yr ydym i gyd yn dibynnu arno. Rhaid gweithredu er ein mwyn ni yn awr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae rhai effeithiau newid hinsawdd yn anochel ac mae angen inni gynllunio i gefnogi pobl a byd natur wrth iddynt geisio addasu.

Mae gan y Parc Cenedlaethol botensial a chyfrifoldeb enfawr i fod yn ddalfa garbon ac mae angen i ni helpu byd natur i adfer er mwyn cyflawni’r rôl hanfodol hon. Rhaid i hyn ddigwydd mewn ffordd sy’n cadw’r tir amaethyddol mwyaf cynhyrchiol ar gyfer tyfu bwyd ac sy’n deg i ffermwyr, a rhaid iddo ddigwydd mewn ffordd sy’n gwella ein diwylliant cyfoethog a’n heconomi leol ac yn gwarchod yr amgylchedd hanesyddol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddod yn “esiampl” wrth ymateb i’r Argyfwng Hinsawdd.

Gofynnwyd i ni ymgysylltu â chymunedau o fewn y Parc Cenedlaethol, a chydag ymwelwyr, i ddatblygu atebion ar gyfer lleihau allyriadau a darparu buddion i’r bobl a’r amgylchedd.

Ein man cychwyn fu comisiynu dadansoddiad arbenigol o ôl troed carbon y Parc Cenedlaethol – yr allyriadau rydym i gyd yn eu cynhyrchu trwy losgi tanwyddau ffosil a’u defnyddio drwy’r cynnyrch a brynwn yma. At hynny, fe gawsom gyngor arbenigol ar y gostyngiadau y dylid eu gwireddu gan bawb sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld â’r Parc Cenedlaethol, yn unol â Chytundeb Hinsawdd Paris.

Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â chynghorau a chyrff cyhoeddus eraill, busnesau, ffermwyr, sefydliadau gwirfoddol, grwpiau dinasyddion, cymunedau ac unigolion i lunio a gwireddu’r camau gweithredu sydd eu hangen.

Gan ddefnyddio’r flwyddyn 2019 fel enghraifft, byddai angen ichi blannu dros 2,200 gaeau pêl-droed yr Uwch Gynghrair â choed llydanddail, gadael iddynt dyfu am dros 100 mlynedd, liniaru allyriadau’r Nwyon Tŷ Gwydr grëir gan drigolion ac ymwelwyr Parc.
Greenhouse Gas Assessment Report
Small World Consulting 2022

Fel sefydliad mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ymrwymo i'r canlynol ar gyfer Hinsawdd

Datgarboneiddio
Byddwn yn gosod datgarboneiddio wrth wraidd holl weithgareddau ein sefydliad - gan gynnwys y rheolaeth o’r tir a’r adeiladau, trafnidiaeth, ynni, caffael, polisïau a gweithdrefnau, yn unol â nod y Sector Cyhoeddus i gyflawni Sero Net yng Nghymru erbyn 2030. Byddwn yn cefnogi ein staff a’n haelodau i fabwysiadu arferion carbon-isel yn y gweithle a’r cartref.
Hydwythedd
Byddwn yn gweithio gydag arbenigwyr ac yn defnyddio data i ddeall y modd y disgwylir i newid hinsawdd effection ar ddyfodol y Parc Cenedlaethol o ran ei amgylchedd, pobl, lleoedd a threftadaeth hanesyddol, fel y gallwn ni ddod at ein gilydd a pharatoi i fod yn gydnerth.
Arbenigwyr
Byddwn yn gweithio gydag arbenigwyr hinsawdd, partneriaid a chymunedau lleol i ddatblygu cynlluniau ar gyfer Cyflawni Sero Net, Atafaelu Carbon ac Addasu Hinsawdd ar gyfer y Parc Cenedlaethol, dan gyfarwyddyd yr arferion gorau yn y maes gan gynnwys menter Ras i Sero y Cenhedloedd Unedig.
Partneriaethau
Byddwn yn cefnogi ac yn adeiladu partneriaethau gyda busnesau, cymunedau, trigolion ac ymwelwyr i ddatblygu a chyflawni prosiectau i weithredu ar newid hinsawdd gan gynnwys mentrau’n ymwneud â thrafnidiaeth leol gynaliadwy, ynni, dal carbon a datrysiadau bwyd. At hynny, byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i gael atebion sy’n cynhyrchu incwm lleol, yn darparu sgiliau, hyfforddiant a swyddi, ac yn gyrru syniadau a thechnolegau newydd yn eu blaen.
Tystiolaeth
Byddwn yn rhannu tystiolaeth a dadansoddiadau gyda phartneriaid, rhanddeiliaid a’r cyhoedd i hysbysu’r rhai sy’n dymuno gweithredu ar newid hinsawdd ac annog a chefnogi’r rhai sy’n ansicr o’r ffordd y gallant wneud gwahaniaeth.

Lleisiau Hinsawdd

Mae Lleisiau Brycheiniog yn gyfres o straeon creadigol, cerddi, caneuon, a chardiau post gan bobl Brycheiniog. Ymgollwch yn eu straeon, eu gwerthoedd a’u hangerdd dros Fannau Brycheiniog.
Llythyr oddi wrth Siân Brychan at ei merch Megan