Stump Up For Trees

Keith Powell and Robert Penn, Cyd-sylfaenwyr, Ceiniogi’r Coed

Ni yw Keith Powell, ffermwr seithfed genhedlaeth o’r Mynyddoedd Duon, a Robert Penn, awdur a darlledwr lleol, a gyda’n gilydd ni yw sylfaenwyr Ceiniogi’r Coed, elusen gymunedol sydd wedi’i lleoli yn Nwyrain Bannau Brycheiniog, gyda chenhadaeth i blannu miliwn o goed.

Dim ond yn 2020 y ffurfiwyd yr elusen, ond fe dyfodd y syniad yn gyflym, a bellach mae gennym ystod eang o aelodau o’r gymuned leol yn gweithio gyda ni fel ymddiriedolwyr, cyflogeion a gwirfoddolwyr

Mae ein model yn syml ac rydyn ni’n canolbwyntio ar weithio gyda’r gymuned ffermio leol i ail-bwrpasu’r ardaloedd lleiaf cynhyrchiol o dir amaethyddol ar gyfer plannu coed, bioamrywiaeth a dulliau o reoli llifogydd yn naturiol

Fel rhan o’n hymgyrch peilot, plannwyd 135,000 o goed llydanddail brodorol ar ddarn 64-hectar o redyn dwfn ar lethrau serth Comin Bryn Arw, yn y Mynyddoedd Duon. Dyma’r coetir mwyaf a grëwyd yng Nghymru yn ystod y tymor plannu yn 2020-21; dyma hefyd oedd yr ymgyrch blannu gyntaf ar y fath raddfa ar dir comin.

Mae ein helusen yn ddibynnol iawn ar aelodau o’r gymuned leol am eu cefnogaeth fel tirfeddianwyr rheolwyr, hefyd fel gwirfoddolwyr – maen nhw yn ein helpu ni dyfu, plannu meithrin coed, cynnal arolygon ecolegol llawer mwy. Rydyn ni hefyd yn hynod ddiolchgar lawer fusnesau lleol sy’n noddi ein gweithgareddau, sefydliadau fel Coed Cymru Choed Cadw sy’n rhannu eu harbenigedd a’u gwybodaeth gyda ni.
Keith Powell and Robert Penn
Cyd-sylfaenwyr, Ceiniogi’r Coed

Ein Gweledigaeth

Gobeithiwn, erbyn i’n prosiect gyrraedd ei benllanw, y byddwn wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i goedwedd a bioamrywiaeth y Parc. Credwn fod llwyddiant ein prosiect yn golygu gwella’r goedwedd ar draws y rhanbarth, gan gynnwys mwy o goetiroedd llydanddail brodorol a gwrychoedd ar ffermydd, ac adfer cynefinoedd helaeth ar dir comin.

Ein Gweithgareddau

Mae gwireddu ein huchelgais i blannu miliwn o goed o fewn y dirwedd fyw, weithredol hon yn golygu ein bod yn defnyddio amrywiaeth o fethodolegau ar gyfer y plannu – yn hytrach na phlannu coetiroedd llydanddail a gysylltir fel arfer â chynlluniau plannu coed, byddwn yn ailsefydlu hen wrychoedd a phlannu gwrychoedd newydd, yn hyrwyddo amaeth-goedwigaeth (lle mae cynhyrchu bwyd a choedwriaeth yn cael eu cyfuno), ac yn creu coed pori (ffriddoedd) ar dir comin. Yn y bôn, mae angen plannu coed yn y ffordd orau bosibl, yn y lle iawn ac am resymau da iawn.

Mae Bannau’r Dyfodol yn cynnig gobaith i bawb. Mae gwybod ein bod yn rhan o fudiad ehangach o fewn y rhanbarth i wella’r dirwedd er budd pobl a natur yn werth y byd i ni.

A ydych yn gwneud unrhyw beth diddorol y dylem wybod amdano?