Partneriaeth Natur Lleol

Ailgysylltu pobl â natur, gan sicrhau bod natur yn cael ei hamddiffyn a’i meithrin yn awr ac am genedlaethau i ddyfod

Maria Golightly – Swyddog Cydgysylltu

Mae ein partneriaeth natur leol mewn sefyllfa unigryw i gyflawni camau gweithredu effeithiol ar lefel leol, sy’n cyfrannu’n gyffredinol at yr agenda cenedlaethol ar gyfer adfer natur.

Mae partneriaethau natur lleol yn gweithredu ym mhob cwr o Gymru, ac mae eu cydlynwyr yn cael eu cynnal gan awdurdod lleol neu awdurdod parc cenedlaethol. Mae’r cydlynwyr hyn yn datblygu ac yn cyflwyno gweithgareddau i gysylltu pobl â byd natur, ac yn ymgymryd â dyletswyddau monitro a chofnodi amrywiol.

Cynllun Gweithredu Adfer Natur

Rydyn ni’n gweithio yn unol ag amcanion y Cynllun Gweithredu Adfer Natur – Dyfodol gyda Natur yn Ganolog Iddi. Mae hwn yn gynllun cydweithredol ac yn agored i bawb sydd am gyfrannu. Yr awydd a’r ymrwymiad i gyflawni’r cynllun yw’r unig ofyniad ar gyfer bod yn rhan ohono. Mae’r partneriaid presennol yn cynnwys cynrychiolwyr o ystod eang o sefydliadau, grwpiau ac unigolion sydd i gyd â diddordeb cyffredin mewn amddiffyn a chryfhau ecosystemau’r Parc Cenedlaethol.

Nod y bartneriaeth yw helpu i wrthdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth trwy ganolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau ecolegol gwydn (mewn geiriau eraill “rhwydweithiau ar gyfer adfer natur”) fel eu bod yn fwy amrywiol, yn fwy o ran maint, mewn cyflwr ecolegol gwell ac yn fwy cydgysylltiedig.

Mae angen ni helpu pobl ddeall ac ymgysylltu â’r syniad amgylchedd naturiol iachach a’r manteision niferus ddaw yn ei sgil pan fydd mewn cyflwr da. Rhaid ni ddathlu rhannu ein gwybodaeth am asedau naturiol Parc, egluro’r potensial ar gyfer adfer natur ac addasu ein neges i’r cynulleidfaoedd yr ydyn ni’n gweithio gyda nhw, ddangos perthnasedd natur bawb
Maria Golightly
Swyddog Cydgysylltu

Y Prif Amcanion

Ein hamcanion allweddol yw:

  • Gwella ein tystiolaeth, ein dealltwriaeth a’n monitro o wytnwch ecolegol yn y Parc Cenedlaethol.
  • Gweithio gyda phartneriaid ar bob lefel i uno camau gweithredu lleol er mwyn adfer byd natur a’u hintegreiddio â chynlluniau a strategaethau perthnasol ar gyfer adnoddau naturiol.
  • Gwarchod, adfer a chreu cynefinoedd.
  • Cynyddu gwytnwch ein hamgylchedd naturiol trwy ddiogelu’r cynefinoedd lled-naturiol presennol, adfer cynefinoedd diraddiedig a chreu cynefinoedd newydd. Gweithredu ar gyfer rhywogaethau a chynefinoedd ffocal.
  • Nodi a chyflawni camau gweithredu penodol ar gyfer rhywogaethau a chynefinoedd allweddol fel rhan o raglen weithredu integredig ehangach ar gyfer adfer natur. Bydd hyn yn gynhwysol ac wedi’i gyfleu’n dda.
  • Ymgysylltu ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd ynghylch adfer natur gan ddefnyddio gwahanol iaith a thechnegau i amlygu perthnasedd byd natur i ni i gyd ac felly datblygu ymgysylltiad a gweithredu ar bob lefel

 

Y Bannau

Gyda’i ffocws ar adfer byd natur ar gyfer pobl a lleoedd, mae rhaglen Y Bannau yn ein helpu i ddod â’n neges i gynulleidfa ehangach. Mae’r Cynllun yn darparu sylfaen gref i ddatblygu ein Cynllun Gweithredu Adfer Natur nesaf, a fydd, gobeithio, yn ceisio cryfhau’r gwaith o gyflawni’r genhadaeth