Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon

Partneriaeth arloesol, drawsffiniol, ar raddfa dirweddol sy’n darparu gwelliant a rheolaeth barhaus ar gyfer ardaloedd ucheldirol y Mynyddoedd Duon

Phil Stocker -Cadeirydd Partneriaeth Defnydd Tir Y Mynyddoedd Duon

Sefydlwyd y bartneriaeth hon drwy Gronfa Natur Llywodraeth Cymru yn 2015. Mae’r bartneriaeth yn hyrwyddo adferiad a rheolaeth gynaliadwy o adnoddau a chynefinoedd naturiol y Mynyddoedd Duon ac mae’n fforwm ar gyfer trafod a chydweithio ar reolaeth, cynaliadwyedd a chadwraeth y Mynyddoedd Du yn awr ac yn y dyfodol.

Nod y bartneriaeth yw gwella ansawdd cynefinoedd amaethyddol ac amgylcheddol, hyrwyddo ethos cynaliadwy a chyfrifol ar gyfer ymwelwyr, gwarchod a chadw ei chyfalaf naturiol megis Dŵr, Pridd, Bywyd Gwyllt a Bioamrywiaeth, a gwella llesiant a chadernid economaidd y rhai sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal eiconig hon.

Mae Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon (y BMLUP) yn cynnwys porwyr sy’n byw ac yn gweithio ar y Mynyddoedd Duon ac yn rheoli da byw yno. Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â thirfeddianwyr mawr yr ardal, megis Ystâd Glanwysg, Ystâd Tregoyd ac Ystâd Bal Mawr/Bal Bach i enwi ond ychydig. Mae cyrff rheoleiddio gan gynnwys APCBB, Dŵr Cymru, CNC a Chlwb Ffermwyr Ifanc hefyd yn bresennol, ynghyd â chynrychiolaeth o’n cymuned leol.

Mae’r Bartneriaeth a’i hardal yn canolbwyntio’n bennaf ar yr ucheldiroedd i’r gogledd a’r dwyrain o Grucywel, hyd at a chan gynnwys y Gelli Gandryll, ac i’r gorllewin o Craswall a Longtown. Mae’r ardal yn gorchuddio 24,600ha, gyda thua thraean ohoni’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig dynodedig.

Rydyn ni’n hyrwyddo’r gwaith adfer rheoli adnoddau naturiol ein tir mewn modd cynaliadwy, gan weithio sicrhau bod rhain yn dod â manteision lu i’r rhai sy’n byw ac yn gweithio yma. Ein nod yw sicrhau newid cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cadarnhaol trwy weithredu arferion rheoli tir cydweithredol chynaliadwy yn Mynyddoedd Duon
Phil Stocker
Cadeirydd Partneriaeth Defnydd Tir Y Mynyddoedd Duon

Ein hamcanion yw:

 

 • Gwella ansawdd cynefinoedd gan gynnwys adfywio grug.
 • Cynyddu arwynebedd ac ansawdd y tir pori.
 • Rheoli erydiad ar safleoedd strategol.
 • Sefydlogi adnoddau mawn.
 • Darparu ffynhonnell o ddeunyddiau i’w defnyddio ar gyfer gwaith adfer mewn ardaloedd mawn/pridd mwynol sydd wedi erydu er mwyn gwella cyflwr y corsydd.
 • Gwella mynediad mewn lleoliadau strategol yn enwedig o amgylch mannau troi-allan i’w gwneud yn haws i ryddhau stoc ar y bryn a gwella profiad yr ymwelwyr.
 • Darparu’r modd ar gyfer ymaddasu i newid hinsawdd a lliniaru’i effeithiau er mwyn gwella cysylltedd yr ecosystemau, y fioamrywiaeth a’r bywyd gwyllt.
 • Hyrwyddo dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o bori traddodiadol a chyfoes, gwaith cadwraeth, ac arferion rheoli ucheldir eraill a ddefnyddir ar y bryn ynghyd â’r sgiliau sydd eu hangen arnynt.
 • Hyrwyddo a chefnogi llesiant a chadernid economaidd y rhai sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal ac annog ymweliadau diogel a chynaliadwy â hi.
 • Gwarchod a meithrin treftadaeth ddiwylliannol yr ardal.
 • Casglu, cofnodi, coladu a rhannu data a thystiolaeth sy’n ymwneud â rheolaeth gynaliadwy y Mynyddoedd Duon.

Rôl y Bartneriaeth yw:

 • Codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo rheolaeth gynaliadwy y Mynyddoedd Duon.
 • Meithrin cyfathrebu da rhwng grwpiau buddiant er mwyn cydlynu’r dasg o wireddu pwrpas y Bartneriaeth.
 • Cydweithio ar gynigion ariannu ac, os yw’n briodol, eu llunio ar gyfer blaenoriaethau a bennir gan y Bartneriaeth.
 • Ceisio cyllid ar gyfer prosiectau sy’n hyrwyddo amcanion y Bartneriaeth.
 • Arwain y gwaith o weithredu cynlluniau a ariennir i hyrwyddo amcanion y Bartneriaeth.
 • Monitro effeithiolrwydd y cyfryw gynlluniau a gwerthuso’u heffaith.

Mae’r Bartneriaeth yn canolbwyntio’n fawr ar ddulliau gweithredu ac arloesi. Rydyn ni wedi cael llwyddiant sylweddol ers ein sefydlu. Rydyn ni wedi: rhoi gwelliannau rheoli tir ar waith (ail-wlychu ac aildyfu 60ha o fawndir, adfer 1500 metr o lwybrau troed a llwybrau ceffylau, a rheoli rhedyn dros ardal o 400ha); datblygu sgiliau (buddsoddi dros £45,000 mewn hyfforddiant sgiliau gwledig, ymgysylltu â thros 500 o blant ysgol); a hyrwyddo ymweliadau cynaliadwy diogel â’r ardal (creu ystod o gynlluniau llysgenhadon, cyhoeddi arweinlyfr ac adnoddau ar-lein). Fodd bynnag, mae llawer i’w wneud o hyd: mae rhaglen Y Bannau yn darparu fframwaith trosfwaol sy’n cyd-fynd yn dda â’n blaenoriaethau i symud ymlaen ymhellach yn y dyfodol.