Goresgynwyr y Parc Cenedlaethol

Bev Lewis
Cydgysylltydd Rhywogaethau Estron Goresgynnol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Rydyn ni’n gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau, tirfeddianwyr, grwpiau cymunedol a’r cyhoedd i fynd i’r afael â phroblemau a gwyd pan fo rhywogaethau anfrodorol yn ymledu o fewn y Parc Cenedlaethol.

Gall rhywogaethau estron fod yn niweidiol iawn i’n bywyd gwyllt a’n cynefinoedd brodorol wrth ymledu; trwy gydweithio i gael gwared ar y goresgynwyr hyn, gallwn helpu i adfer ecosystemau ar raddfa ehangach.

Rydyn ni’n canolbwyntio ar rywogaethau megis canclwm Japan, ffromlys chwarennog, rhododendron a llawryf ceirios. Rydyn ni wedi gweithio’n bennaf yn nalgylch Afon Wysg gan mai dyna’r lle y mae’r mwyafrif o’r rhywogaethau goresgynnol wedi’u cofnodi, ond rydyn ni hefyd yn gweithio ar rywogaethau eraill o fewn y Parc Cenedlaethol.

Problem Sy’n Tyfu

Rhywogaethau Estron Goresgynnol yw un o’r bygythiadau mwyaf i fioamrywiaeth. Er bod y rhan fwyaf o bobl yn ymwybodol o’r prif achos sef colli a darnio cynefinoedd, maent yn llai ymwybodol o effaith y mae rhywogaethau goresgynnol yn ei chael ar fioamrywiaeth, pobl, yr economi ac iechyd dynol.

Mae yna eisoes nifer fawr o rywogaethau estron ym Mhrydain ac mae’r nifer sy’n ymsefydlu yn debygol o gynyddu oherwydd y twf ym masnach a thwristiaeth fyd-eang. Gall newid hinsawdd hefyd droi rhywogaethau sy’n ecogyfeillgar ym Mhrydain ar hyn o bryd i fod yn rhai goresgynnol.

“Mae’n well, yn rhatach ac yn fwy effeithlon rwystro’r broblem na’i gwella”  
Bev Lewis
Cydgysylltydd Rhywogaethau Estron Goresgynnol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Sut Beth Fyddai Llwyddiant I’r Prosiect?

Hoffem weld pobl yn fwy ymwybodol o’r bygythiad i fioamrywiaeth gan rywogaethau estron goresgynnol ac o ganlyniad i hynny, yn gwella’u harferion bioddiogelwch i rwystro goresgyniadau newydd.

Byddai hynny’n golygu bod unrhyw rywogaethau goresgynnol newydd yn cael eu sbotio, eu cofnodi a’u rheoli’n gynnar cyn iddynt gael cyfle i ddod yn broblemau hirdymor. Byddai hefyd yn golygu bod rhywogaethau goresgynnol sy’n broblemau ar hyn o bryd yn cael eu rheoli’n weithredol.

Ein Gweithredoedd

“Mae’n well, yn rhatach ac yn fwy effeithlon i rwystro’r broblem na’i gwella” – rydym am i bobl fod yn wirioneddol ymwybodol o rywogaethau goresgynnol, cymryd rhagofalon bioddiogelwch a’n helpu i gofnodi rhywogaethau goresgynnol newydd yn ogystal â’r rhai presennol. Byddwn yn ceisio gweithredu cynllun ar gyfer rhai o’r rhywogaethau goresgynnol sydd eisoes wedi sefydlu’u hunain, fel y gallwn eu rheoli mewn ffordd gynaliadwy a chydgysylltiedig.

Ni allwn ni wneud y gwaith hwn ar ein pennau ein hunain; mae’n rhaid ei wneud gyda phartneriaid mewn ffordd gydgysylltiedig gydag ysgogiad hirdymor y tu cefn i’r prosiect. Y Bannau sy’n darparu’r fframwaith trosfwaol ac yn ein helpu ni i uno’r holl ddotiau at ei gilydd.

A ydych yn gwneud unrhyw beth diddorol y dylem wybod amdano?