Coleg y Mynydd Du

Ben Rawlence Director

Fe sefydlon ni Goleg y Mynydd Du mewn ymateb i’r heriau a ddaw yn sgil y Chwalfa Hinsawdd. Mae’r chwalfa hinsawdd yn gyfnod newydd sy’n gofyn am newid enfawr yn y modd yr ydym yn trefnu ein heconomïau a’n cymdeithasau yn ogystal â’n perthynas â natur.

Cnewyllyn y syniad oedd: beth all ryw le penodol ei ddysgu i chi? Os ydym am astudio senarios y dyfodol, pa le gwell i wneud hynny nag yn harddwch Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy’n wynebu heriau i’w ecosystemau? Ac am le hyfryd i astudio! Ein nod yw darparu hyfforddiant ar y sgiliau a’r meddylfryd sydd eu hangen ar gyfer addasu i’r hinsawdd ac sydd wedi’u gwreiddio’n ddwfn yn nhirwedd y Parc Cenedlaethol.

Ein Cenhadaeth

Hoffem weld cynnydd o ran bioamrywiaeth, datblygiad dynol ac adferiad byd natur yn y Parc Cenedlaethol ochr yn ochr â channoedd o raddedigion yn ein helpu i wireddu’r newidiadau hynny fel rhan o’u hastudiaethau. Ymhellach, os gallwn ysbrydoli ffordd newydd o feddwl am bwrpas sylfaenol y Parciau Cenedlaethol sef addysgu, hysbysu ac ailgysylltu pobl â systemau cynnal bywyd ein planed, yna byddwn wedi llwyddo. Credwn y dylai Parciau Cenedlaethol, yn eu hystyr ehangaf, gael eu gweld fel prifysgolion cyhoeddus sydd â chenhadaeth ddinesig.

Credwn mai’r her ganolog yw darganfod ffordd adeiladu cymdeithasau cynaliadwy fewn terfynau’r blaned. Mae hyn yn dipyn gamp, chredwn fod gan ein myfyrwyr rôl arwyddocaol ddod hyd ffyrdd weithredu strategaeth Bannau, thrwy hynny arddangos ein rhanbarth fel esiampl i’r DU: dyma’r ffordd gallwn ni fynd ati daclo’r problemau enfawr ordreuliant dinistr natur.
Ben Rawlence
Cyfarwyddwr Coleg y Mynydd Du

Ein Gweithredu

Byddwn yn gweithio gyda’r Parc Cenedlaethol ar leoliadau gwaith a briffiau heriol, ac yn hyrwyddo gwyddoniaeth dinasyddion i ganfod atebion i gwestiynau’r byd go iawn, er mwyn rhoi newid ar waith. Byddwn hefyd yn denu dwsinau os nad cannoedd o fyfyrwyr i’r Parc, i wella ein heconomi, ein diwylliant ac i wneud y Parc yn gyrchfan ar gyfer meddwl a gweithredu mewn modd arloesol.

Gwireddu Breuddwyd Y Bannau

Mae’r freuddwyd hon yn rhan allweddol o’n cenhadaeth a’n cynnig i fyfyrwyr. Rydyn ni’n hyderu ac yn disgwyl y bydd myfyrwyr yn mynychu Coleg y Mynydd Du yn rhannol er mwyn gwireddu’r weledigaeth hon, gan ddysgu o’r profiad a mynd ymlaen i wireddu gweledigaethau mewn mannau eraill.

A ydych yn gwneud unrhyw beth diddorol y dylem wybod amdano?